m n (ŋ)
p t tɬʲ tɬˤ ts tsʲ tsˤ (tʃˤ) ʨ ʨˤ c (cˤ) k q ʡ ʔ
pˤʷ tʲʷ tˤʷ tɬʷ tɬʲʷ tɬˤʷ tsʷ tsʲʷ tsˤʷ tʃʷ (tʃˤʷ) ʨʷ ʨˤʷ tʂʷ (cˤʷ) kʲʷ qʲʷ qˤʷ
pˤʼ tʲʼ tˤʼ tɬʼ tɬʲʼ tɬˤʼ tsʼ tsʲʼ tsˤʼ tʃʼ (tʃˤʼ) ʨʼ ʨˤʼ tʂʼ (cˤʼ) kʲʼ qʲʼ qˤʼ
pʷʼ pˤʷʼ tʷʼ tʲʷʼ tˤʷʼ tɬʷʼ tɬʲʷʼ tɬˤʷʼ tsʷʼ tsʲʷʼ tsˤʷʼ tʃʷʼ (tʃˤʷʼ) ʨʷʼ ʨˤʷʼ tʂʷʼ cʷʼ (cˤʷʼ) kʷʼ kʲʷʼ qʷʼ qʲʷʼ qˤʷʼ
pˤʰ tʲʰ tˤʰ tɬʰ tɬʲʰ tɬˤʰ tsʰ tsʲʰ tsˤʰ tʃʰ (tʃˤʰ) ʨʰ ʨˤʰ tʂʰ (cˤʰ) kʲʰ qʲʰ qˤʰ
pʷʰ pˤʷʰ tʷʰ tʲʷʰ tˤʷʰ tɬʷʰ tɬʲʷʰ tɬˤʷʰ tsʷʰ tsʲʷʰ tsˤʷʰ tʃʷʰ (tʃˤʷʰ) ʨʷʰ ʨˤʷʰ tʂʷʰ cʷʰ (cˤʷʰ) kʷʰ kʲʷʰ qʷʰ qʲʷʰ qˤʷʰ
b d dz dzʲ dzˤ (dʒˤ) ʥ ʥˤ ɟ (ɟˤ) g
bˤʷ dʲʷ dˤʷ dzʷ dzʲʷ dzˤʷ dʒʷ (dʒˤʷ) ʥʷ ʥˤʷ dʐʷ ɟʷ (ɟˤʷ) gʲʷ
f θ θʲ θˤ ɬ ɬʲ ɬˤ s ʃ (ʃˤ) ɕ ɕˤ ʂ ç (çˤ) x χ χʲ χˤ ħ h
fˤʷ θʷ θʲʷ θˤʷ ɬʷ ɬʲʷ ɬˤʷ sʲʷ sˤʷ ʃʷ (ʃˤʷ) ɕʷ ɕˤʷ ʂʷ çʷ (çˤʷ) xʲʷ χʷ χʲʷ χˤʷ
fˤʰ θʰ θʲʰ θˤʰ ɬʰ ɬʲʰ ɬˤʰ sʲʰ sˤʰ ʃʰ (ʃˤʰ) ɕʰ ɕˤʰ ʂʰ çʰ (çˤʰ)
fʷʰ fˤʷʰ θʷʰ θʲʷʰ θˤʷʰ ɬʷʰ ɬʲʷʰ ɬˤʷʰ sʷʰ sʲʷʰ sˤʷʰ ʃʷʰ (ʃˤʷʰ) ɕʷʰ ɕˤʷʰ ʂʷʰ çʷʰ (çˤʷʰ)
v ð ðʲ ðˤ ɮ ɮʲ ɮˤ z ʒ (ʒˤ) ʑ ʑˤ ʐ ʝ (ʝˤ) γ γʲ ʁ ʁʲ ʁˤ
vˤʷ ðʷ ðʲʷ ðˤʷ ɮʷ ɮʲʷ ɮˤʷ zʲʷ zˤʷ ʒʷ (ʒˤʷ) ʑʷ ʑˤʷ ʐʷ ʝʷ (ʝˤʷ) γʷ γʲʷ ʁʷ ʁʲʷ ʁˤʷ
(w) ɾ ɽ l,l: j ɖ (r:)
p t ĉ c č ć ċ ķ k q ĸ ʔ
b d - dz ĝ

/ŀg/ = [l:g]
Roots: (V)(V)CV(V)(l~ɾ), (V)(V)CCV(V)(l~ɾ)
Basic Vowel a e i o u ä ö ü
High tone á é í ó ú - ő ű
ā ē ī ō ū
â ê î ô û
Strongly Nasalised ã ĩ õ ũ
Weakly Nasalised ą ę į ų
æ œ ø iė uė üė
Vʼn, eg aʼn = [ãˤN]
Džáíʼntˤʼųšš æíŀ løʃʷʰ
pš pś pc pħ tk tħ tʔ tp kt kc kɬ kʷʔ kʔ kš~kş ɬħ xš xş ɕ
CCCCʼCCʰCCʷCCʷʼCCʷʰ
pʃʼpʃʰpʃʷpʃʷʼpʃʷʰ
pɕʼpɕʰpɕʷpɕʷʼpɕʷʰ
pʂʼpʂʰpʂʷpʂʷʼpʂʷʰ
ptsptsʼptsʰptsʷptsʷʼptsʷʰ
(ps)(psʼ)(psʰ)(psʷ)(psʷʼ)(psʷʰ)
tktkʼtkʰtkʷtkʷʼtkʷʰ
tħʷ
tp(tpʼ)tpʰ
kʃ~kʂkʃʼ~kʂʼkʃʰ~kʂʰkʃʷ~kʂʷkʃʷʼ~kʂʷʼkʃʷʰ~kʂʷʰ
ktsktsʼktsʰktsʷktsʷʼktsʷʰ
ksksʼksʰksʷksʷʼksʷʰ
kɬʼkɬʰkɬʷkɬʷʼkɬʷʰ
kʷʔ
ktktʼktʰktʷktʷʼktʷʰ
xʃʰxʃʷxʃʷʰ
xʂʰxʂʷxʂʷʰ
xʂʰxʂʷxʂʷʰ
ɬħɬħʰɬħʷɬħʷʰ
(* 23 14) (+ (- 322 6 6 10 ) 12)312 Cons.
Basic roots: CV(l) CVV(l) VCV(l) VCVV(l) VVCV(l) VVCVV(l) CCV(l) VCCV(l) VVCCV(l) VVCCVV(l)
basic vowels are: a e i o u ü ö
Step 1: Add a consonant (VV)(C)CV(Vl)-c
Step 2: Add a gramatical Vowel (VV)(C)CV(Vl)-c-v
Step 3: Add prefix: (Vmod)-c(v)-(ʔV)(C)CV(Vl)-cv
(Step 4): Add particles, with possible infixes: qʷe-(in)-t/k--,ʒʷe-(in)-t/k- (t/k may then mutate following consonant)
tħa → tħa-ɬ → tħa-ɬ-â → kʃitħaɬâ
áidzʷuől → áidzʷuől-χ → áidzʷuől-χ-ū → æʃʰèidzʷuőlχū
Further Morphology:
Case Meaning Form
Absolutive .. PCVcv
Accusative .. PCVcv: PCVMutA, PCVlcv: PCVɽ(ə)cv
Ergative .. Pít/k(ʷ)CVcv
Genitive (1) .. PCVʼncv
Genitive (2) .. ∅CVñcv
Dative .. Pit/k(ʷ)CVɾcv
Posessive .. íiPCVktʰ(ü)(ɾ)cv
Ornative (1) "Endowed with" PCąɾVcv
Ornative (2) "Endowed with" but bigger/more but1 úüPk(ʷ)CVącv
Elative From inside
Delative Off of (surface)
Ablative From (swr.)
Exessive (Turn) from
Inessive in(side)
Supressive on (top of)
Adessive at (swr)
Essive in (a state)
Illative Into
Sublative On to
Allative To (swr)
Translative Turn (in)to
Perlative Via
Prolative Along a surface.
Instrumental
Instructive Answers "How?"
Comitative
Causal Because of
1but not more important! qʷe--t-zʷáé-űn = gems, bˤó---sʲʷʰú-∅ = (own) child, → bˤosʲʷʰąɾú, úüqʷeątkʼzʷáéʔąűn,
Loan words:
treated monosyllabically:
/(ʔ)űsʔéi/ = USA
/kʲʰáal/ = car
kʷʰąì = company, note use of non basic vowels, leading to (potential) grammatical confusion and inovative declinations.