vowels: /a~ɐ e~ɪ i ɨ o~ɔ~ə u (ʌ~ɤ)/ + Nas, + lenth
consonants: /p~b t~d~ɾ k~g ʔ mb nd ŋg tʼ kʼ m n ŋ tɮ tʂ ç x h w ɽ ɟ~j/
tɮ: Ct͡ɬ, ɮ~ɬ#
tʂ: Ct͡s ʂ
Gem: pp tt kk cc ll(ɬː) ss(t͡s) rr(r)
CV, CVV, CVF
F = /p~β t k h ʔ ɽ ɬ N/
Orth: p~v# t k c b d q m n g l s ç x h w r j, a e i y o u (a~o)

kau, Kau-kau, Kauñ-dau
C1aC2[e/o]C2[i/u]
CVF-CV(V), CVCo~əC(ː)V(V/F), CʌC-(V),

Lakotu Baseqi Qaroru Qalpaa Xahsou Caqotto Doc-i Lag-e
[ɮagoɾu mbaʂeŋgi] ŋgaɽoɽu ŋgaɬpaː xaht͡sou̯ ʔaŋgot(ː)o ndoʔ(i) ɮaŋ(e)

Meerjeuñ hecejewaequu dettaar xaçaahao mumuunqert'ehehel

the ejectives occur mostly "before" or "after" other consonants. i.e. at'onah [atʼ(ʌ)nah]

Lang gen

Consonants: /p t k m n ŋ (ʔ)/
Vowels: /a e i o u ɨ/
Σ-shape: [a/i]CV, uCu, CV(V), ʔ,V(V)
Word-shape: σ, σσ, σσσ , σσσ-σσσ , σ1σ2σ2 , σ1σ1σ2

apa api ape apu apo apɨ ipa (ipi) ipe ipu ipɨ
V-clusters:
V-i-a
/a/aia:
/e/eija
/i/(disallowed)ja̟
/o/eiwa
/u/uiwa̟
/ɨ/iɨa

[p t k] -> [mb nd ŋg] in sylls with N
/ti/,/ki/ merge to s(i) = [ʧ~(t)s]
[p t k] -> [v, ɾ, x] /V_V exept before i,u,Xa̟
paku-ipe.ipe-nutu-ŋako -> paxuiveivenunduŋaŋgo -> paxw(iv)eiven(un)duŋaŋgo
aeiou
-aa:iaj:a+uaw:a+
-eaee+ieeoeu
-iε:eiieiui
-oaoeoj:o+o+u:+
-uω:eujuouu

apu-apu, ma-ite-ite, kame-ute-ute -> apw'a:+pu+, mε:teite, kameuteute -> ăppæbu, mε:te(i)če kamütüte -> pæbu, māteče, kamüt(t)eHere's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!